ယႃႇလိုမ်းမိူင်းတႆး不忘勐傣

ယႃႇလိုမ်းမိူင်းတႆး不忘勐傣

所属歌手:ယႃႇလိုမ်းမိူင်းတႆး

所属类型:TaiLong တႆးလူင

发行时间:2017

唱片公司:勐傣文化传播有限公司


ယႃႇလိုမ်းမိူင်းတႆး 1 ၶတ်းၸ်ႂႁႂ်ႈမႂ်ႇသုင် ၸုမ်းမႄႈၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 2 ယႃႇႁႂ်ႈဢဵၼ်ႁႅၵ်းႁၢႆ ၸုမ်းပေႃႈ/ မႄႈၼုမ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸုမ်းမၢဝ်ႇယၢဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ 3 တႆးပၢၼ်မႂ်ႇ ထုမ်းမၢဝ်ႇသၢဝ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 4 မိူင်းတႆးႁၢင်ႈထီ ၸုမ်းမႄႈၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 5 တႆးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၸုမ်းၼၢင်းသၢဝ်ႁၢင်ႈလီဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 6 လုၵ်ႉတိၼ်ႇၶိၼ်းမႃးလႄႈၶိူဝ်းသိူဝ်လၢႆး ၸဝ်ႈၼၢင်းသၢဝ်ႁၢင်ႈလီဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 7 ၵွပ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ် ၸုမ်းမၢဝ်ႇသၢဝ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 8 ၵေႃႉၼေတၢင်း ၸုမ်းမၢဝ်ႇသၢဝ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 9 လွင်ႈယိၼ်ႇငႄႈတႆးႁႂ်းၶိုတ်းပၢၼ် ၸုမ်းမၢဝ်ႇသၢဝ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸုမ်းမၢဝ်ႇသၢဝ်ဝဵင်းၸၢႆးၶႃႈ 10 တူၵ်းသူးပိႊမႂ်ႇတႆး ၸုမ်းမႄးၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 11 မႂ်ႇသုင် ၸုမ်းမႄးၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 12 ၵႂၢမ်းၸူမ်းပီႈၼွင်ႉ ၸုမ်းမႄးၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 13 ႁိုဝ်ပၼ်တ်တ်ႇသ်င်ၵွင်တႆး ၸုမ်းမႄးၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 14 ယႃႇႁူၼ်လင် ႁွင်ႉ - ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉလႅင်း ၼေႁၢင်ႊ - ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း 15 ထိုင်ဢူၺ်းၵေႃသွၼ် ႁွင်ႉ - ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉလႅင်း ၼေႁၢင်ႊ - ၼၢင်းလၢဝ်ၼုမ်ႇႁမ် 16 ဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်တႆး

热门专辑

Powered by JYmusic