(75) ပီ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ--ပၢႆးမွၼ်းၸုမ်း

(75) ပီ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ--ပၢႆးမွၼ်းၸုမ်း

所属歌手:(75)ပီ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်

所属类型:TaiLong တႆးလူင

发行时间:2018-11

唱片公司:未知


    ၸၢမ်းထွမ်ႇတူၺ်း ၽဵင်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇ မေးႁွင်ႉၶိုၼ်းၶွင် ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(75)ပီ ဢၼ်ၸုမ်းၸိူင်းလႅဝ်းၸတ်းၶိုၼ်ႈ ၸိမ်းတူၺ်းၶႃႈ။

    热门专辑

    Powered by JYmusic